bestuursrechtfoto

Bestuursrecht

Wat is bestuursrecht?

Het kenmerk van bestuursrecht is dat een overheidsorgaan eenzijdig iets bepaalt over een burger. Er is dus per definitie geen sprake van een gelijkwaardige relatie tussen burger en overheid. Dit in tegenstelling tot het civiele recht, waar twee burgers (in beginsel) gelijkwaardig zijn (bijvoorbeeld het aangaan van een koopovereenkomst: de partijen kunnen onderhandelen). Het gaat dus om de relatie overheid – burger, waarbij de overheid een bepaalde macht heeft.

De overheid dient zich wel aan bepaalde regels te houden bij het uitoefenen van die macht. Zo zijn er algemene beginselen van behoorlijk bestuur (de “a.b.b.b.”), bijvoorbeeld het verbod om naar willekeur te handelen.
Het vastellen van de rechtsbetrekking tussen overheid en burger dient bovendien schriftelijk te gebeuren. Hierdoor wordt voorkomen dat onduidelijk is wat de overheid nu bedoelt. Die schriftelijke beslissing noemen we een “besluit”.
De macht, de bevoegdheid, om iets te beslissen, dient voorts gebaseerd te zijn op een bestaande wet (het “legaliteitsbeginsel”).

Wie is De Overheid?

We hebben het vaak over ‘de overheid’, maar in het bestuursrecht draait het om de organen van de overheid, de zogenaamde bestuursorganen. Bijvoorbeeld ‘de gemeente’ bestaat uit (in elk geval) de bestuurorganen gemeenteraad, college en burgemeester. De bestuursorganen nemen bepaalde beslissingen, die zij krachtens de wet mogen nemen.

mr Vermeirssen heeft (veel) ervaring met onder meer de volgende bestuursrechtelijke procedures:

* vergunningen en ontheffingen:
exploitatievergunningen o.a. horeca, standplaatsvergunningen;

* subsidies : subsidieverstrekking en intrekken van bestaande subsidie;

* ruimtelijk bestuursrecht:
bestemmingsplannen, bouwvergunningen, planschade;

* sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen):
WW (Werkloosheidswet), ZW (Ziektwet), WAO (Wet Arbeidsongeschiktheid), WIA (Wet Inkomen en Arbeid), WWB (Wet Werk en Bijstand)

* handhavingsprocedures:
overtredingen diverse wetgeving, gedogen, gedoogbeschikking;