Algemene voorwaarden

1 Definities

Advocatenkantoor: mr B. Vermeirssen, handelende onder de naam Advocatenkantoor Vermeirssen, gevestigd te Kattendijke (gemeente Goes) (KvK: 20149981)
Client: de wederpartij bij een overeenkomst.
Honorarium: de overeengekomen tegenprestatie voor de door het advocatenkantoor verleende dienstverlening.
Verschotten: kosten die door derden bij het advocatenkantoor in rekening worden gebracht ten behoeve van de uitvoering van opdracht. Voorbeelden zijn griffiegelden en deurwaarderskosten.
Voorschotten: betaling bij wijze van voorschot ten behoeve van het later vastgestelde honorarium en/of verschotten.

2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen de client als opdrachtgever en het advocatenkantoor als opdrachtnemer. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de Stichting Derdengelden en op de bestuurders van deze Stichting.

3 Opdracht

De overeenkomst van opdracht komt tot stand door uitdrukkelijk aanvaarding door het advocatenkantoor. Zo mogelijk wordt de overeenkomst van opdracht schriftelijk vastgelegd. Op de overeenkomst zijn de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW niet van toepassing.

4 Uitvoering van de opdracht

Voor alle diensten van het advocatenkantoor ter uitvoering van de opdracht geldt dat deze een inspanningsverplichting inhouden. Het advocatenkantoor zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Het advocatenkantoor kan geen resultaat garanderen.
Het advocatenkantoor zal bij het inschakelen van derden van tevoren overleggen met de client, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
Het advocatenkantoor streeft naar een snelle en efficiente manier van communicatie. Dit betekent dat berichten tussen de client en het advocatenkantoor bij voorkeur per e-mail worden verzonden en niet per post. De client gaat, tenzij anders overeengekomen, akkoord met deze wijze van communicatie en staat er voor in dat e-mailberichten binnen bekwame tijd, maximaal 3 dagen na verzending, worden gelezen.
Het toezenden van declaraties per e-mail is mogelijk na akkoord van zowel de client als het advocatenkantoor.

5 Verplichtingen van de client

De client is verplicht zijn medewerking te verlenen bij de uitvoering van de opdracht. Dit betekent dat de client tijdig die gegevens en informatie aan het advocatenkantoor verstrekt waarvan de client redelijkerwijs dient te weten dat deze van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht. De client staat in voor de juistheid van die gegevens en informatie. Indien de client niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraak gegevens of informatie verstrekt, is het adcocatenkantoor niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen (schade) daarvan. Tevens is het advocatenkantoor alsdan gerechtigd zijn verplichtingen jegens de client op te schorten of de overeenkomst van opdracht eenzijdig te ontbinden.

6 Honorarium

Het honorarium kan op verschillende wijze worden bepaald:

(1) naar rato van het aantal gewerkte uren. Het uurtarief varieert van € 160,- tot € 200,- per uur (exclusief BTW), afhankelijk van de gecompliceerdheid en de spoedeisendheid van de zaak, alsmede van het financieel belang ervan en de benodigde gespecialiseerde kennis. Indien vooraf geen uurtarief is overeengekomen, dan geldt een uurtarief van € 175,- per uur.

(2) een vooraf afgesproken vast bedrag of een vooraf afgesproken vast bedrag plus een percentage afhankelijk van de uitkomst van de zaak. Deze afspraak dient zodanig te zijn dat het advocatenkantoor te allen tijde een redelijk honorarium behaalt. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het ingevolge de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten niet is toegestaan om volgens het “no cure – no pay”-principe te werken.

(3) indien de client in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (de “toevoeging”), bestaat het door de client te betalen honorarium uit de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage dient de client op grond van de Wet op de Rechtsbijstand aan het advocatenkantoor te voldoen.

Indien vooraf geen keuze is gemaakt uit de hierboven vermelde mogelijkheden, dan geldt dat het honorarium conform mogelijkheid 1 (naar rato van gewerkte tijd) wordt vastgesteld.

Vermeld zij dat de Raad voor Rechtsbijstand in sommige gevallen een “voorwaardelijke toevoeging” verleent. Dit betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand in die gevallen pas na afloop van de opdracht definitief bepaalt of de client in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, afhankelijk van het behaalde resultaat (te weten een geldbedrag van een minimale hoogte). Alsdan wordt met terugwerkende kracht het honorarium vastgesteld comform mogelijkheid 1 of mogelijkheid 2, dit na overleg met de client.
Het advocatenkantoor zal de client informeren over het systeem van en mogelijkheden van een toevoeging. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Bepalend is de beslissing van de Raad voor Rechtbijstand ter zake. Meer informatie over het systeem van toevoegingen is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

7 Betalingen

Indien bij de uitvoering van een opdracht kosten door het advocatenkantoor worden gemaakt (niet zijnde het honorarium) dan worden deze kosten (verschotten) afzonderlijk of gespecificeerd in rekening gebracht bij de client.

Het advocatenkantoor is gerechtigd voorschotten te vragen voor het te verwachten honorarium en/of verschotten.

De betalingstermijn van de declaratie voor het honorarium, verschotten en/of voorschotten bedraagt 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders overeengekomen. Indien de betalingstermijn wordt overschreden en na aanmaning geen volledige betaling volgt, is het advocatenkantoor gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst van opdracht eenzijdig buitengerechtelijk te onbinden. Het advocatenkantoor is alsdan niet aansprakelijk voor de eventuele uit deze opschorting of ontbinding voortvloeiende schade bij de client.

Indien na aanmaning geen (volledige) betaling volgt, is de (ex-)client buitengerechtelijke incassokosten aan het advocatenkantoor verschuldigd, met een minimum van € 50,-.

8 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van het advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Over de omvang van dekking van de aansprakelijkheidsverzekering worden desgevraagd door het advocatenkantoor inlichtingen verstrekt.

9 Derdengelden

Het advocatenkantoor zal gelden ten behoeve van de client laten ontvangen door de Stichting Derdengelden advocatenkantoor Vermeirssen. Het advocatenkantoor bevordert dat de aan de client toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de client worden doorbetaald.
De client verleent het advocatenkantoor bij voorbaat toestemming de door het advocatenkantoor en/of Stichting Derdengelden advocatenkantoor Vermeirssen de ten behoeve van de client ontvangen gelden te verrekenen met de bedragen die de client op basis van verzonden declaraties aan het advocatenkantoor is verschuldigd.
Het advocatenkantoor en/of Stichting Derdengelden advocatenkantoor Vermeirssen is geen rente verschuldigd over de bedragen die ten behoeve van de client zijn ontvangen. Eventuele door het advocatenkantoor en/of Stichting Derdengelden advocatenkantoor Vermeirssen ontvangen rente wordt aangemerkt als vergoeding voor administratieve kosten.

10 Bewaartermijn

Na beeindiging van de opdracht wordt het dossier door het advocatenkantoor gedurende zeven jaar bewaard. Hierna zal het worden vernietigd. Het advocatenkantoor tracht zo mogelijk de beeindigingsdatum schriftelijk (waaronder per e-mail) aan de client te berichten. Indien het moment van beeindiging van de opdracht niet duidelijk is, geldt als datum van beeindiging de datum van de laatste proceshandeling of, zo deze later is, de datum van de laatste schriftelijke (waaronder per e-mail) correspondentie van het advocatenkantoor aan de client.